În fiecare secundă, echivalentul a patru terenuri de fotbal de pământ sănătos se degradează, până la 100 de milioane de hectare în fiecare an

Cea  de-a 30-a aniversare a Convenției ONU pentru combaterea deșertificătii din acest an de la Bonn, Germania, a reunit lideri mondiali, savanți, tineri, membri ai mediului academic și ai societății civile, oameni din domeniul culturii și al sport-ului, pentru a atrage atenția asupra luptei cu  deșertificarea, degradarea terenurilor și seceta care amenință securitatea alimentară internațională. În cadrul evenimentului a fost lansat un nou program de sprijinire a tinerilor negociatori în domeniul terenurilor și al secetei.

Cu ocazia celor 30 de ani ale Convenției ONU pentru combaterea deșertificării, postul de radio ECOFM va publica și transmite materiale, va organiza campanii media dedicate tematicii degradării terenurilor, secetei și deșertificării.

Aflați la evenimentul de comemorare a Convenției am discutat cu Xenya Scanlon, șefa  departamentului „Comunicare, Relații Externe și Parteneriate”, care ne-a declarat următoarele:

„Astăzi putem vorbi despre succesele care au fost înregistrate în toți acești treizeci de ani de existență a Convenției pe aspecte de luptă cu deșertificarea și degradarea solului, seceta și urmările sale. Trebuie să răspundem la întrebarea: Ce și cum facem mai departe în perioada următoare?”  

”La moment degradarea terenurilor nu cedează, din contra foarte intensiv înaintează. Pentru noi este important să atragem și să menținem atenția comunităților asupra subiectelor legate de degradarea solului în contextul schimbărilor climatice și a pierderii biodiversității, dar și a bunăstării. Pentru că toți locuitorii Pământului depind direct de sănătatea solului, starea resurselor de apă și în general de bunăstarea mediului. Pământul reprezintă un factor cheie, și doar prin eforturi comune îl vom putea păstra și transmite generațiilor viitoare.” 

Xenya Scanlon este de părere că doar prin unitate este posibilă soluționarea problemelor solului :

foto: Xenya Scanlon

Prezent la eveniment, secretarul executiv al Convenției ONU pentru combaterea deșertificării, Ibrahim Thiaw, a declarat: „Viitorul pământului nostru este viitorul planetei noastre. Până în 2050, 10 miliarde de oameni vor depinde de această resursă vitală. Cu toate acestea, fiecare secundă, din cauza degradării terenurilor pierdem echivalentul a patru terenuri de fotbal”.

„Din cele 8 miliarde de locuitori ai lumii, peste un miliard de tineri sub vârsta de 25 de ani trăiesc în țările în curs de dezvoltare, în special în regiunile care depind în mod direct de pământ și de resursele naturale pentru a se întreține. Crearea de locuri de muncă pentru populațiile rurale este o soluție viabilă care oferă tinerilor acces la oportunități de eco-antreprenoriat și, în același timp, la extinderea celor mai bune practici. Fiecare USD investit în refacerea terenurilor poate aduce până la 30 USD în schimb. În acest an, tema Zilei deșertificării și secetei „Uniți pentru pământ. Moștenirea noastră. Viitorul nostru” evidențiază viitorul administrării terenurilor – cea mai prețioasă resursă a noastră pentru a asigura stabilitatea și prosperitatea a miliarde de oameni din întreaga lume”, a mai adăugat Thiaw.

Каждую секунду происходит деградация здоровой земли, эквивалентная четырем футбольным полям, что составляет до 100 миллионов гектаров в год

На 30-й годовщине Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием в Бонне (Германия) собрались мировые лидеры, ученые, молодежь, представители академических кругов и гражданского общества, культуры и спорта, чтобы привлечь внимание к борьбе с опустыниванием, деградацией земель и засухой, которые угрожают международной продовольственной безопасности. На мероприятии была запущена новая программа по поддержке молодых участников переговоров по проблемам земли и засухи.

По случаю 30-й годовщины Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием радиостанция ECO FM будет публиковать и транслировать материалы, а также организовывать медиа-кампании, посвященные деградации земель, засухе и опустыниванию.

На мероприятии, посвященном празднованию 30-й годовщины Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, мы побеседовали с Ксенией Скэнлон, начальник отдела коммуникаций, внешних связей и партнерства, котороя сказала нам следующее::

„Сегодня мы можем говорить об успехах, которые были зафиксированы за все эти тридцать лет существования Конвенции по вопросам борьбы с опустыниванием и деградацией земель, засухой и ее последствиями. Мы должны ответить на вопрос: что и как мы будем делать в следующий период?”  

„В настоящее время деградация земель не ослабевает, а наоборот, усиливается. Нам важно привлекать и удерживать внимание сообществ к проблемам деградации земель в контексте изменения климата и потери биоразнообразия, а также благополучия. Ведь все жители Земли напрямую зависят от здоровья почвы, состояния водных ресурсов и в целом от благополучия окружающей среды. Земля – это ключевой фактор, и только совместными усилиями мы сможем сохранить ее и передать будущим поколениям”. 

Ксения Скэнлон считает, что только благодаря единству можно решить проблемы почвы:

Присутствующий на мероприятии, Ибрагим Тиау, исполнительный секретарь Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, сказал: „Будущее нашей земли – это будущее нашей планеты. К 2050 году 10 миллиардов человек будут зависеть от этого жизненно важного ресурса. Однако каждую секунду из-за деградации земель мы теряем площадь, эквивалентную четырем футбольным полям”.

„Из 8 миллиардов человек в мире более миллиарда молодых людей в возрасте до 25 лет живут в развивающихся странах, особенно в регионах, где средства к существованию напрямую зависят от земли и природных ресурсов. Создание рабочих мест для сельского населения является жизнеспособным решением, которое дает молодым людям доступ к возможностям экопредпринимательства и одновременно расширяет передовой опыт. Каждый доллар США, вложенный в восстановление земель, может принести до 30 долларов США прибыли. Тема Дня борьбы с опустыниванием и засухой в этом году – „Объединение ради земли. Наше наследие. Наше будущее” подчеркивает будущее управления землей – нашим самым ценным ресурсом, обеспечивающим стабильность и процветание для миллиардов людей во всем мире”, – добавил Тиау.