Andrea Meza Murillo: Trebuie să recunoaștem că ecosistemele și solurile sănătoase aduc beneficii economice suplimentare și sprijină agricultorii și comunitățile locale

La 17 iunie 2024, în cadrul Zilei Mondiale pentru Combaterea Deșertificării și a Secetei, celebrată la Bonn, Germania, a fost sărbătorită cea de-a 30-a aniversare a Convenției ONU pentru combaterea deșertificării. Evenimentul a avut drept slogan: „Uniți pentru pământ: Moștenirea noastră. Viitorul nostru”, care subliniază importanța critică a acțiunii colective pentru a conserva resursele vitale ale planetei noastre pentru generațiile viitoare.

Aflat la evenimentul solemn din Bonn, Germania, colegul nostru Alexandru Nistiriuc a discutat despre unele aspecte ale Convenției cu Andrea Meza Murillo, secretar executiv adjunct al Convenției Națiunilor Unite pentru combaterea deșertificării: 

Alexandru Nistiriuc:

De ce omenirea trebuie să cunoască despre importanța Convenției ONU pentru combaterea deșertificării?

Andrea Meza Murillo:

Aceasta este Convenția care reprezintă „Vocea Pământului”. Noi avem nevoie de acest Pământ și de acest sol sănătos  pentru a avea hrană și apă  sănătoasă, deci trebuie să înțelegem că aceasta este fundația existenței noastre.

Atunci când vedem și suntem martorii acestei degradări globale a mediului, când pierdem un ecosistem sau o specie în condiții de schimbări climatice, trebuie să înțelegem că de asemenea solul are un rol foarte important în a stopa distrugerea biodiversității deoarece noi trebuie să gestionăm și să protejăm solul pentru a realiza obiectivele biodiversității. 

Și iarăși despre schimbări climatice, dacă vom continua să distrugem pădurile, să le defrișăm, vom avea emisii mari, dacă nu vom proteja și gestiona solul, la fel vom continua să înregistrăm emisii majorate.

Dacă vom proteja și gestiona corect Pământul și solul, vom reuși să adaptăm comunitățile la ulterioarele fenomene sau evenimente.  Așadar această Convenție de combatere a deșertificării, solul și seceta sunt părți critic importante pentru strategiile de mediu și pentru dezvoltarea noastră.

Alexandru Nistiriuc:

Cum credeți ce a înțeles umanitatea în acești 30 de ani de Convenție?

Andrea Meza Murillo:

Până  într-un final tot ce se desfășoară aici face ca Pământul, deci omenirea să înțeleagă ca degradarea solului este o problemă globală, nu doar o problemă specifică continentului African.

La fel, țin să cred  ca în acești 30 de ani, noi, oamenii, în general umanitatea cel mai probabil a înțeles ca problema degradării pământului și problema secetei nu sunt doar probleme ale Africii. Putem vedea aceste probleme și în multe alte locuri de pe continentul european, până în America Latină, în asemenea locuri ca Amazon care la fel se confruntă cu seceta. 

Cred ca în acești 30 de ani, azi, cel puțin trebuie măcar să înțelegem ca aceasta este o provocare globală, deci trebuie să oferim o mai mare atenție acestor probleme. Aceasta este necesar și pentru următorii 30 de ani, este absolut necesar să facem asta și să o catalogăm drept o piesă centrală în direcția dezvoltării și sustenabilității oricărei țări. 

Și aici nu este vorba despre țările afectate sau neafectate doar. Este vorba despre toate țările care gestionează, protejează, restabilesc pământul, solul și investesc în combaterea secetei.

Alexandru Nistiriuc:

În acești 30 de ani și-au schimbat poparele stilul de viață pentru a avea grijă de sol sau a lupta cu seceta? Sau guvernele acestor state trebuie să impună schimbări?

Andrea Meza Murillo:

Răspunsul este NU. Deci dacă vedem și analizăm o traiectorie a cifrelor, putem vedea că au fost degradate 100 de milioane de hectare de pământ sănătos anual. Dar ce facem noi de fapt mai puțin corect? Noi investim aproape 700 de miliarde de dolari în stimulente care dau semnal piețelor despre ce și cum să facă cu Pământul și natura. De fapt, întâi de toate ar trebui să implementăm politici eficiente, cadre legale reușite și stimulente benefice care ne vor face să conștientizăm cu adevărat că noi trebuie să adoptăm practici sustenabile de management al Pământului. 

Și aceasta trebuie să o facem în diferite areale, la nivel local cu comunitățile, la fel trebuie să lucrăm la nivel național, având bune politici și cadre legale potrivite pentru asta. 

Trebuie să ne ocupăm și să luăm în considerație faptul ca subvențiile, banii, uneori sunt mobilizați și în distrugerea naturii,  de fapt aceasta e o discuție lungă despre cum să dăm semnal pieței, avem nevoie de o asistență în acest sens.

Întâi de toate trebuie să înțelegem și să recunoaștem că distrugerea Pământului sau unui ecosistem are un puternic impact economic, însă noi nu înțelegem acest lucru de multe ori.  Și din această cauză cei responsabili de elaborarea politicilor în acest sens de multe ori nu văd prioritare aceste probleme, deoarece mulți nu plătesc pentru distrugerea care o fac. 

Un alt lucru este ca trebuie să apreciem că ecosistemele și solul sănătos oferă o plus  valoare economică, și  sprijină fermierii și comunitățile locale.

Așadar, acum trebuie să facem o schimbare transformatoare, ceea ce înseamnă  să facem o schimbare în toate sectoarele societății la diferite nivele de intervenții verticale în același timp, ca să schimbăm traiectoria acestei distrugeri.

Alexandru Nistiriuc:

Înțelege oare marea majoritate a oamenilor că Convenția ONU pentru combaterea deșertificării este strâns legată  de securitatea alimentară globală?

Andrea Meza Murillo:

Cred că acum, multi oameni nu conștientizează aceste conexiuni, ei nu sunt conectați la aceste gânduri. Ceea ce vedem în cele mai marginalizate comunități din lume este ca acolo pământul este unicul lor bun. Când acesta este degradat el este și distrus, deci  ei pierd unicul lor bun, ceea ce are și impact asupra diferitor aspecte social-economice. 

Și ceea ce vedem în multe arii este un ciclu unde avem: degradarea solului, apoi vine seceta și atunci oamenii nu au ce mânca și încep să migreze, sau încep să lupte pentru resurse. Deci e adevărat, noi îi auzim, există modele care ne arată în mod evident degradarea solului și conflictele. Eu cred că majoritatea politicienilor și factorii de decizie nu fac conexiuni între aceste idei. Și dacă noi vrem cu adevărat să redresăm cauza principală a migrației din diferite locuri trebuie să înglobăm practici de management sustenabil și reziliența la secetă.

Alexandru Nistiriuc:

Care sunt speranțele și trăirile dumneavoastră la moment, când Convenția face 30 de ani?

Andrea Meza Murillo:

Suntem acționați. Cred că acesta este mesajul principal venit de la G7 în urmă cu două zile, în comunicat, s-au făcut referiri la această convenție  și de asemenea, la COP-ul din Riyad. Așa că îi vedem pe acești lideri, vrem să vedem și acest lucru, dacă vor acționa și la G20, liderii globali trebuie să  facă managementul terenurilor și reziliența la secetă o prioritate. Suntem acolo? Nu, nu suntem, dar ajungem acolo. Vedem mai mulți președinți, mai mulți lideri de stat angajați. Vedem mai multe instituții care cu adevărat înțeleg importanța solului. Deci, desigur nu putem sări de la creșă la universitate, în mod normal avem nevoie de un proces îndelungat, dar desigur că suntem în afara timpului și trebuie să accelerăm acțiunile. Eu cred că trebuie să implicăm și să lucrăm cu mai multe media și jurnaliști pentru a răspândi mai departe mesajul și de a conecta mai mulți oamenii și lideri

Menționăm сă Andrea Meza Murillo este fost ministru al energiei și mediului pentru guvernul din Costa Rica. Are peste 20 de ani de expertiză în domeniul dezvoltării durabile, lucrând în peste 15 țări din America Latină pentru a formula politici publice, a participa la negocieri internaționale și a executa proiecte privind clima, conservarea și restaurarea. Este avocat cu specializare în dezvoltare locală.

Андреа Меза Мурильо: Мы должны признать, что здоровые экосистемы и почвы приносят дополнительные экономические выгоды и поддерживают фермеров и местные сообщества

17 июня 2024 года во Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой, в Бонне (Германия) отмечалась 30-я годовщина принятия Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием. Мероприятие прошло под девизом: „Объединение ради Земли: Наше наследие. Наше будущее”, который подчеркивает исключительную важность коллективных действий по сохранению жизненно важных земных ресурсов нашей планеты для будущих поколений.

На торжественном мероприятии в Бонне, наш коллега Александру Нистирюк обсудил некоторые аспекты Конвенции с Андреа Меза Мурильо, заместителем исполнительного секретаря Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием:

Александру Нистирюк:

Почему человечеству необходимо знать о важности Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием?

Андреа Меза Мурильо:

Это Конвенция является „Голосом Земли”. Нам нужна эта Земля и эта здоровая почва, чтобы иметь пищу и здоровую воду, поэтому мы должны понимать что это основа нашего существования.

Когда мы видим и наблюдаем глобальную деградацию окружающей среды, когда мы теряем экосистемы или виды в результате изменения климата, мы должны понять что почва играет очень важную роль в прекращении уничтожения биоразнообразия, потому что мы должны управлять и защищать почву, чтобы реализовать цели биоразнообразия. 

И снова об изменении климата: если мы продолжим уничтожать леса, вырубать леса, у нас будут высокие выбросы, и если мы не будем защищать и охронять наши почвы, тенденции  высоких выбросов сохраняться.

Если мы будем защищать и управлять Землей и почвой должным образом, мы сможем адаптировать сообщества к будущим явлениям или событиям.  Таким образом, Конвенция по борьбе с опустыниванием, почва и засуха являются критически важными составляющими наших экологических стратегий и нашего развития.

Александру Нистирюк:

Как вы думаете, что человечество поняло за эти 30 лет существования Конвенции?

Андреа Меза Мурильо:

В конце концов, все, что здесь происходит, привлекает внимание Земли, а значит, и человечества осознать, что деградация земель – это глобальная проблема, а не только проблема, характерная для африканского континента.

Точно так же мне хотелось бы верить, что за эти 30 лет мы, люди, человечество в целом, скорее всего, осознали и поняли, что проблема деградации земель и проблема засухи – это не только африканские проблемы. Мы также можем видеть эти проблемы во многих других местах на европейском континенте, в Америке, в таких местах, как Амазонка, которые также сталкиваются с засухой. 

Я думаю, что сегодня, мы должны хотя бы понять, что это глобальный вызов, поэтому мы должны уделять больше внимания этим проблемам. Это необходимо и на следующие 30 лет, это абсолютно необходимо, чтобы мы сделали это и каталогизировали это как центральный элемент развития и устойчивости любой страны. 

И речь идет не только о пострадавших или незатронутых странах. Речь идет о том, чтобы все страны управляли, защищали, восстанавливали землю, почву и вкладывали средства в борьбу с засухой.

Александру Нистирюк:

За эти 30 лет изменили ли люди свой образ жизни, чтобы заботиться о почве или бороться с засухой? Или правительствам этих стран приходится навязывать изменения?

Андреа Меза Мурильо:

Ответ – нет. Таким образом, если мы проанализируем траекторию цифр, то увидим, что ежегодно деградирует 100 миллионов гектаров здоровой земли. Но что же мы делаем на самом деле? Мы вкладываем почти 700 миллиардов долларов в стимулы, которые сигнализируют рынкам, что и как делать с Землей и природой. На самом деле, прежде всего, мы должны проводить эффективную политику, создавать успешную правовую базу и выгодные стимулы, которые действительно заставят нас осознать необходимость внедрения устойчивых методов управления Землей. 

И мы должны делать это на разных аренах: на местном уровне с сообществами, а также на национальном уровне, имея хорошую политику и хорошую правовую базу.

Мы должны разобраться и принять во внимание тот факт, что субсидии и деньги иногда также мобилизуются на уничтожение природы, на самом деле это долгая дискуссия о том, как подать сигнал рынку, и нам нужна помощь в этом.

Прежде всего, нам нужно понять и признать, что разрушение почваы или экосистемы имеет сильные экономические последствия, но мы часто этого не понимаем.  И именно поэтому политики часто не придают этим вопросам первостепенного значения, поскольку многие не платят за разрушение, которое они производят. 

Другое дело, что мы должны понимать, что здоровые экосистемы и почва приносят дополнительную экономическую выгоду, поддерживают фермеров и местные сообщества.

Поэтому сейчас нам необходимо провести трансформационные изменения, что означает одновременные изменения во всех секторах общества на разных уровнях вертикального вмешательства, чтобы изменить траекторию этого разрушения.

Александру Нистирюк:

Понимает ли большинство людей, что Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием тесно связана с глобальной продовольственной безопасностью?

Андреа Меза Мурильо:

Я думаю, сейчас многие люди не осознают этих связей, они не связаны с этими мыслями. В самых маргинальных сообществах мира мы видим, что земля – это их единственный актив. Когда она деградирует, она также уничтожается, так что они теряют свой единственный актив, что также влияет на различные социально-экономические аспекты. 

И во многих регионах мы видим цикл, в котором есть: деградация почвы, затем наступает засуха, людям нечего есть, и они начинают мигрировать или бороться за ресурсы. Мы слышим их, есть закономерности, которые явно показывают нам деградацию земель и конфликты. Я думаю, что большинство политиков не связывают эти идеи. И если мы действительно хотим устранить первопричину миграции из разных мест, нам необходимо внедрить методы устойчивого управления и повышения устойчивости к засухе.

Александру Нистирюк:

Какие у вас надежды и переживания в связи с тем, что Конвенции исполняется 30 лет?

Андреа Меза Мурильо:

Мы принимаем меры. Я думаю, это главное послание, которое прозвучало на встрече „Большой семерки” два дня назад: в коммюнике были ссылки на эту конвенцию, а также на КС в Эр-Рияде. Так что мы видим этих лидеров. Мы хотим видеть и это, если они собираются действовать, и на G20, мировые лидеры должны сделать управление земельными ресурсами и устойчивость к засухе приоритетом. Мы там? Нет, еще нет, но мы к этому идем. Мы видим, что все больше президентов, все больше государственных лидеров принимают участие в этом процессе. Мы видим больше институтов, которые действительно понимают важность почвы. Конечно, мы не можем перепрыгнуть из яслей в университет, обычно нам нужен длительный процесс, но, конечно, у нас мало времени, и нам нужно ускорить действия. Я думаю, что нам нужно привлекать больше средств массовой информации и журналистов и работать с ними, чтобы распространять информацию дальше и объединять людей и больше лидеров.

Андреа Меза Мурильо – бывший министр энергетики и окружающей среды правительства Коста-Рики. Она обладает более чем 20-летним опытом в области устойчивого развития, работала в более чем 15 странах Латинской Америки, разрабатывая государственную политику, участвуя в международных переговорах и реализуя проекты в области климата, сохранения и восстановления окружающей среды. Образование: юрист, специализирующийся на вопросах местного развития.