Convenția ONU pentru combaterea deșertificării  recunoaște potențialul tinerilor ca antreprenori și lideri ai schimbării: zece „Eroi ai Pământului”, Eroi ai omenirii, Eroi ai comunităților lor

La 17 iunie 2024, în cadrul celei de-a 30-a aniversare a Convenției ONU pentru combaterea deșertificării, de Ziua Combaterii Deșertificării și Secetei, care a fost comemorată la Bonn Germania, au fost nominalizați cei zece „Eroi ai Pământului” care pe parcursul următorilor doi ani vor promova anumite subiecte legate de deșertificare, degradarea solului și secetă. De asemenea în cadrul evenimentului a fost lansat un nou program de sprijinire a tinerilor negociatori în domeniul terenurilor și al secetei.

Campania „Eroii Pământului” își propune să identifice și să sprijine tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani implicați în gestionarea durabilă a terenurilor, sporind gradul de conștientizare a legăturii dintre terenuri, biodiversitate și climă. Prin împărtășirea poveștilor „Eroii” inspiră schimbarea, adună comunități și grupuri de tineri, oferă mentorat și prezentă puterea transformatoare a eforturilor colective.

Dintere obiectivele campaniei „Eroii Pământului” remarcăm:creșterea gradului de conștientizare a legăturii terenurilor cu biodiversitatea și clima, evidențierea diverselor modalități prin care tinerii au un impact pozitiv asupra terenurilor, împărtășirea de povești inspiraționale care prezintă progresul colectiv, împuternicirea tinerilor să răspândească mesajele campaniei și să acționeze, oferirea de mentorat în gestionarea durabilă a terenurilor, împărtășirea poveștilor de succes pentru a promova înțelegerea și conștientizarea.

„Eroii Pământului” au fost selectați la următoarele ctegorii: reziliența la secetă, atenuarea efectelor secetei, restaurarea terenurilor, incluziune și egalitate, cunoștințe indigene, știință și inovare, tehnologie  și cercetare

Aliona Isac este „Eroul Pământului” din Republica Moldova, care prin activitățile sale de protecție a mediului a obținut acest titlu în urma unui concurs riguros.

Pentru ea a fi „Eroul Pământului” înseamnă să dedici acțiunile tale protejării terenurilor și a solului, să realizezi câte mai multe activități care vor duce la îmbunătățirea calității solurilor.

„Pentru a obține acest titlu am participat activ în Republica Moldova la diverse evenimente legate de prevenirea degradării terenurilor, am plantat copaci și am fost parte la diverse evenimente ecologice, am promovat intens educația ecologică în cadrul liceului din localitatea natală”, afirmă Aliona Isac.

Este voluntară în diverse activități de mediu de la 16 ani, și practic tot timpul liber este dediicat protecției mediului înconjurător:

În continuare vă propunem profilurile noului grup de „Eroi ai Pământului” nominalizați la cea de-a 30-a aniversare a Convenției ONU pentru combaterea deșertificării:

Brazilia: Beatriz Azevedo de Araújo, o avocată de mediu din statul Ceará, a transformat o experiență personală cu seceta într-o misiune de dezvoltare durabilă. Ea lucrează pentru ca proiectele energetice să fie ecologice și promovează locurile de muncă ecologice.

Costa Rica: Astrid Peraza este inginer de materiale, activistă pentru climă și povestitoare din Costa Rica. Ea lucrează la consolidarea drepturilor femeilor și fetelor prin crearea de oportunități de dezvoltare și prin inspirarea acestora pentru a deveni agenți ai schimbării.

Germania: Lina Pickhardt conduce eforturile de refacere a terenurilor degradate și de îmbunătățire a calității solului și luptă împotriva comerțului ilegal cu animale sălbatice. Călătoria Linei, de la martor ocular al degradării mediului la lider al proiectelor de restaurare conduse de comunitate, este o poveste inspirată de transformare și impact pozitiv.

India: Siddhesh Sakore este fermier și fondator al „AGRO RANGERS”. El este perseverent în eforturile sale de a aborda problemele degradării terenurilor agricole. El își propune să împuternicească fermierii mici și marginali din comunitatea sa prin modele agroforestiere inovatoare.

Mali: Rokiatou Traoré este un antreprenor malian pasionat de lupta împotriva sărăciei, schimbărilor climatice și insecurității alimentare. Prin intermediul întreprinderii sale sociale „Herou Alliance”, ea împuternicește femeile și tinerii prin crearea unui lanț de producție durabil de moringa în Mali.

Republica Moldova: Aliona Isac este o tânără activistă care luptă împotriva deșertificării prin inițiative de agricultură durabilă și plantare de copaci. Munca ei restaurează peisajele locale și asigură viitorul comunității sale.

Maroc: Manal Bidar este o activistă în domeniul climei din Maroc și fondatoarea proiectului Moroccan Regional Youth Governments, care lucrează pentru conservarea terenurilor, combaterea secetei și deșertificării în regiunea MENA. Ea lucrează pentru a spori rolul tinerilor și al celor săraci în eforturile internaționale de consolidare a rezistenței la schimbările climatice și de protejare a resurselor funciare.

Filipine: Billy Dumaliang este co-fondator și director de advocacy al Fundației „Masungi Geo-Reserve” cunoscută pentru protejarea ecosistemului carstic din împrejurimile orașului Manila. Fundația a primit mai multe premii, inclusiv „Inspirer of UN SDG 2022”.

SUA: Grace Manyi Fokam este fondatoarea „Folia Technologies”, un institut de cercetare condus de tineri care dezvoltă tehnologii de inteligență artificială pentru a aborda criza climatică. Invenția lor emblematică, „FoliaNet”, este un dispozitiv bazat pe inteligență artificială care detectează bolile culturilor.

Zimbabwe: Takudzwa Ashley Mlambo, proaspăt absolvent de universitate, a lansat cea mai mare inițiativă de reîmpădurire din țară, cu obiectivul de a planta un miliard de copaci până în 2030. Proiectul său se aliniază obiectivului guvernului de a reface 2,5 milioane de hectare de terenuri degradate.

КБОООН признает потенциал молодых людей как предпринимателей и лидеров перемен: десять Героев Земли, Герои человечества, Герои своих сообществ

17 июня 2024 года, во время 30-й годовщины Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, в День борьбы с опустыниванием и засухой, который отмечался в Бонне, были назначены десять „Героев Земли”, которые в течение следующих двух лет будут продвигать конкретные вопросы опустынивания, деградации земель и засухи. На этом мероприятии также была запущена новая программа по поддержке молодых переговорщиков по вопросам земельных ресурсов и засухи.

Кампания „Герои Земли” направлена на выявление и поддержку молодых людей в возрасте 18-35 лет, участвующих в устойчивом управлении земельными ресурсами и повышающих осведомленность о связи между землей, биоразнообразием и климатом. Рассказывая свои истории, „Герои” вдохновляют на перемены, объединяют сообщества и молодежные группы, обеспечивают наставничество и демонстрируют преобразующую силу коллективных усилий.

Цели кампании „Герои Земли” включают: повышение осведомленности о связи между землей, биоразнообразием и климатом, освещение различных способов, с помощью которых молодые люди оказывают положительное влияние на землю, обмен вдохновляющими историями коллективного прогресса, расширение возможностей молодых людей для распространения идей кампании и принятия мер, обеспечение наставничества в области устойчивого управления землей, обмен историями успеха для содействия пониманию и осведомленности.

„Герои Земли” были выбраны по следующим направлениям: устойчивость к засухе, смягчение последствий засухи, восстановление земель, инклюзивность и равенство, знания коренных народов, наука и инновации, технологии и исследования.

Алена Исак – „Герой Земли” из Республики Молдова, чья деятельность по защите окружающей среды принесла ей это звание по итогам жесткого конкурса.

Для нее быть „Героем Земли” означает посвятить свои действия защите земли и почвы, а также проводить как можно больше мероприятий, направленных на улучшение качества почвы.

„Чтобы получить это звание, я активно участвовала в различных мероприятиях в Республике Молдова, связанных с предотвращением деградации земель, сажала деревья и принимала участие в различных экологических акциях, интенсивно занималась экологическим образованием в средней школе в своем родном селе”, – говорит Алена Исак.

Она участвует в различных экологических акциях с 16 лет и практически все свое свободное время посвящает защите окружающей среды:

Далее представляем новую группы „Героев Земли”, номинированных на 30-летие Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием:

Бразилия:Беатрис Азеведо де Араужо, юрист-эколог из штата Сеара, превратила личный опыт борьбы с засухой в миссию устойчивого развития. Она работает над тем, чтобы сделать энергетические проекты экологичными, и содействует созданию „зеленых” рабочих мест.

Коста-Рика:Астрид Пераза – инженер по материалам, климатический активист и рассказчик из Коста-Рики. Она работает над расширением прав и возможностей женщин и девочек, создавая возможности для развития и вдохновляя их стать проводниками перемен.

Германия:Лина Пикхардт руководит работой по восстановлению деградированных земель и улучшению качества почвы, а также борется с незаконной торговлей дикими животными. Путь Лины от очевидца деградации окружающей среды до лидера проектов по восстановлению, осуществляемых под руководством общин, – это вдохновляющая история преобразований и позитивного влияния.

Индия: Сиддхеш Сакоре – фермер и основатель компании „AGRO RANGERS”. Он настойчиво стремится решить проблемы деградации сельскохозяйственных земель. Он стремится расширить возможности мелких и маргинальных фермеров в своей общине с помощью инновационных моделей агролесоводства.

Мали: Рокиату Траоре – малийский предприниматель, увлеченный борьбой с бедностью, изменением климата и отсутствием продовольственной безопасности. Через свое социальное предприятие „Herou Alliance” она расширяет возможности женщин и молодежи, создавая устойчивую цепочку производства моринги в Мали.

Республика Молдова: Алена Исак – молодая активистка, борющаяся с опустыниванием с помощью инициатив по устойчивому сельскому хозяйству и посадке деревьев. Благодаря ее работе восстанавливаются местные ландшафты и обеспечивается будущее ее общины.

Марокко: Маналь Бидар – марокканская климатическая активистка и основательница проекта „Марокканские региональные молодежные правительства”, который направлен на сохранение земель, борьбу с засухой и опустыниванием в регионе MENA. Она стремится повысить роль молодежи и бедных слоев населения в международных усилиях по повышению устойчивости к изменению климата и защите земельных ресурсов.

Филиппины: Билли Думалианг – соучредитель и директор по advocacy  фонда Masungi Geo-Reserve Foundation, известного защитой карстовой экосистемы вокруг Манилы. Фонд получил несколько наград, в том числе „Вдохновитель ЦУР ООН 2022”.

США: Грейс Маньи Фокам – основатель „Folia Technologies”, некоммерческого молодежного исследовательского института, занимающегося разрабатывающего технологии искусственного интеллекта для решения проблемы климатического кризиса. Их флагманское изобретение, FoliaNet, – это устройство на основе искусственного интеллекта, которое обнаруживает болезни сельскохозяйственных культур.

Зимбабве: Такудзва Эшли Мламбо, недавняя выпускница университета, выступила с крупнейшей в стране инициативой по восстановлению лесов, цель которой – посадить миллиард деревьев к 2030 году в соответствии с поставленной правительством задачей восстановить 2,5 миллиона гектаров деградированных земель.