INSPECTORATUL PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NU ÎȘI RETRAGE ȘI NU ANULEAZĂ DECIZIA, VORBIND PRIN FAPTE ȘI ACȚIUNI CONCRETE!

Ion BULMAGA, ȘEFUL INSPECTORATULUI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI:

Urmare a solicitării mass-media, cu privire la oferirea unui răspuns la afirmația edilului de Chișinău dl Ion Ceban, privind anularea prejudiciului înaintat către S.A. Apă-Canal Chișinău, în valoare de 12 milioane lei.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului, menționează că întrucât acțiunile inspectorilor de mediu au fost întreprinse în conformitate cu legislația de mediu în vigoare, cu respectarea procedurii de control prevăzută de Legea 131/2012 cu privire la controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, nimeni și nimic nu poate fi mai presus de cât LEGEA. Astfel reiterăm poziția inițială și susținem deciziile absolut legale luate în urma controlului la Stația de epurare biologică Chișinău. Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM), în vederea întreprinderii măsurilor de prevenire în procesul de protecție a mediului înconjurător și anume minimalizarea riscului de apariție a cazurilor de poluare a apelor, prin intermediul Inspecției pentru Protecția Mediului Chișinău, înaintează agenților economici prescripții/notificări, de a respecta prevederile art. 47 lit.(b) din Legea nr.1515 din 16.06.1993 privind protecția mediului înconjurător, care stipulează că agenții economici, indiferent de forma de proprietate, care folosesc resursele acvatice și care evacuează ape uzate, sunt obligați să asigure preepurarea apelor reziduale la nivelul standardelor stabilite înainte de deversarea lor în rețeaua de canalizare a localităților, prin instalarea utilajului de preepurare a apelor uzate și neadmiterea poluării resurselor acvatice. La prescrițiile/notificările Inspecției, agenții economici vin cu reacții negative și cereri prealabile de contestare a acțiunilor, invocând motivul că, aceștia, au încheiate contracte cu S.A. „Apă-Canal Chișinău” pentru preepurarea apelor uzate, fapt ce-i absolvă de instalarea utilajului de preepurare, iar reieșind din contractele încheiate cu S.A. „Apă – Canal Chișinău” agenții economici achită plăți suplimentare, anume pentru preepurarea apelor uzate, care au depășit de mai multe ori concentrația maxim admisibilă a indicatorilor de calitate, deversate în sistemul de canalizare. De menționat, în conformitate cu prevederile art. 17 lit.C) al Legii nr.303/2012 privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, în cazul în care consumatorul de apă , evacuează în sistemul public de canalizare substanțe interzise de actele normative în vigoare, conform art. 16 lit.(d) al aceleiași legi, S.A.”Apă-Canal Chișinău” deține pârghii legale de stopare a acestor acțiuni ilegale, prin limitarea sau întreruperea furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și canalizare în cazurile și în modurile prevăzute de lege. Concomitent, reiterăm că, cazurile de conectare neautorizată (din condițiile tehnice de la furnizor) la sistemul de alimentare cu apă și canalizare, potrivit prevederilor art.art. 170-417 CCo al RM se constată prin încheierea proceselor-verbale de contravenție și se examinează de către serviciile publice de gospodărie comunală. Este relevant faptul că, normele legale existente, nu permit IPM, atagerea Ia răspundere a agenților economici pentru deversarea apelor uzate cu concentrații improprii în sistemul de canalizare, dar în situația reală, se constată că S.A.,,Apă-Canal Chișinău”, încasează plăți, inclusiv suplimentare de la agenții economici pentru deversările în sistemul de canalizare a apelor uzate ce depășesc concentrația maxim admisibilă, însă în realitate epurarea lor este insuficientă și nu se realizează de către S.A.,,Apă-Canal Chișinău”. Astfel, reieșind din cele expuse mai sus, se constată că S.A.,,Apă-Canal Chișinău”, încasează, plăți și admite deversările în continuare a apelor uzate în sistemul de canalizare, fără ca acestea să fie preepurate, si nicidecum nu întreprinde măsuri de debranșare a acestora de Ia sistemul de canalizare, în scopul asigurării bunei funcționări a SEB și epurării apelor uzate la nivelul standardelor stabilite înaintea evacuarii acestora în receptori naturali, acțiune care este direct legată de calitatea mediului ambiant. Prin urmare, organele pentru protecția mediului, pot interveni legal, cu măsuri întemeiate, doar atunci când agentul economic realizează deversări directe în mediul ambiant (receptori naturali), nu în sistemul de canalizare. Complimentar menționăm că problema dată este în vizorul Procuraturei Generale, adresarea către ultima se anexează. Subsidiar, comunicăm că, în scopul evitării creării pericolului poluării componentelor de mediu, Inspectoratul, în limita competențelor, își exprimă disponibilitatea pentru colaborare cu Autoritățile  Publice Locale, în vederea prevenirii, identificării și combaterii ilegalităților, din domeniul protecției mediului, rămânând deschiși spre conlucrare, întru soluționarea problemei date.